Rusza Program Czyste Powietrze + z przedpłatą inwestycji i wyższą dotacją!

15 lipca 2022 r. rusza nabór wniosków do programu Czyste Powietrze +. Umożliwia on właścicielom domów jednorodzinnych ubiegających się o dotację na wymianę źródła ciepła oraz ocieplenie domu wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Maksymalna kwota dotacji w programie Czyste Powietrze + wynosi 79 000 zł!

Program Czyste Powietrze + wprowadza rozwiązanie finansowe, bardzo korzystne dla nowych beneficjentów o niższych dochodach. Jest nim prefinansowanie inwestycji, czyli możliwość uruchomienia dotacji jeszcze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych. Częściowa wypłata środków „z wyprzedzeniem” pozwoli wymienić stary piec (tzw. „kopciucha”) oraz wykonać ocieplenie domu osobom mniej zamożnym, które dotychczas nie miały możliwości zrealizowania całości inwestycji z własnych środków.

Jak będzie wypłacana dotacja?

Warunkiem uruchomienia dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji jest przesłanie wraz z wnioskiem umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac w budynku.
W ramach inwestycji można będzie podpisać umowy z trzema wykonawcami. Będą one mogły zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.
Po rozpatrzeniu wniosku (w ciągu 14 dni od jego złożenia) WFOŚiGW wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego wykonawcy. Kwota ta zostanie przelana na jego konto w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem.
Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia beneficjent składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę i protokół odbioru (który będzie dokumentował wykonanie całości prac) oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjenta.
W ciągu 30 dni od daty złożenia końcowego wniosku zostanie wypłacone pozostałe 50% przyznanej kwoty dotacji.

Wysokość dotacji w programie Czyste Powietrze Plus +

Na program Czyste Powietrze Plus przeznaczono kwotę 1,8 miliarda złotych. Szacuje się, że skorzysta z niego 37 tysięcy rodzin w całej Polsce, które jeszcze tego lata i jesienią będą mogły rozpocząć termomodernizację swoich domów i przejść na bardziej ekologiczne ogrzewanie.

Program Czyste Powietrze + zakłada dwa poziomy finansowania:

poziom podwyższony – z maksymalną kwotą dotacji wynoszącą 47 tys. zł przewidziany jest dla wnioskodawców, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
– do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
– do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
poziom najwyższy – z maksymalną kwotą dotacji wynoszącą 79 tys. zł przewidziany jest dla wnioskodawców, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
– do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
– do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Gdzie składać wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze + ?

Wnioski o dotację z programu Czyste Powietrze + można składać od 15.07.2022 r. za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD). W przypadku braku możliwości podpisania wniosku profilem zaufanym, beneficjenci mogą wydrukować wersję elektroniczną wniosku, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą do WFOŚiGW lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.